Nyitva tartás:

Vas. - Cs: 11:00 - 21:00
Pé - Szo: 11:00 - 22:00

Asztalfoglalás

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek

1. A Szolgáltató adatai

EURO-ÓVÁR-SPED Kft. (9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.; Cégjegyzékszám: 08-09-008297; Adószám: 11865748-2-08) a Sári Csárda  üzemeltetője

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak valamint a szállóvendégeken kívül eső külsős vendégkör részére nyújtott wellness szolgáltatások igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.


3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.


4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1, A Szolgáltató foglalást kizárólag online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, továbbá telefax vagy postai levél formájában (írásban) fogad el. Telefonon keresztül kizárólag tájékoztatást tudunk adni! Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a foglalási űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen! Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére az étterem tulajdonos fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó igény is megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével ( linkre történő kattintással) jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti.

4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem bír joghatással, szerződést nem keletkeztet. A szolgáltatással kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat csak írásban érvényes.

4.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendezvény foglalására visszaigazolásában meghatározott összegű foglaló fizetését kösse ki, ebben az esetben a szolgáltatási szerződés az előlegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján jön létre. Amennyiben a foglaló a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik

5. Lemondási feltételek

5.1. A megrendelt szolgáltatás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző 120. napon túl mondható le vagy módosítható, ebben az esetben a foglalásban kikötött és megfizetett foglaló teljes összege visszafizetésre kerül. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.

5.2 Az érkezést megelőző 120. napon belüli de 60. napon túli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték 50%-a, az érkezést megelőző 60 napon belüli lemondás esetén a kötbér a teljes foglalási érték 100%-a, a lemondás elmaradása illetve meg nem jelenés esetén a kötbér a teljes foglalási érték.

A lemondási feltétel egyedi szerződéshez is köthető, melyet a szerződésben foglaltak szerint kell betartani.

5.4 A csárdában csak készpénzzel tudnak fizetni.

5.4. Asztalfoglalását 10 percig áll módunkban fenntartani.

5.5. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.


 

6. Árak

6.1. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.2. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6.3. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.saricsarda.hu) kerülnek meghirdetésre.


8. Fizetés módja, garancia

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, az étteremből történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. Utólagos fizetés esetén a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Szolgáltatót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

b) kérheti foglaló megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy

a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.

b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

8.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli. Minden olyan esetben, amikor a fizetés banki tranzakcióval azaz utalással történik, a fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha a szolgáltatás díját a Szolgáltató bankszámláján jóváírták. 

10. Háziállatok, dohányzás

10.1. Az étterembe háziállat nem vihető be.

10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet.

10.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles.


 

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése.

11.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

b) a Vendég a szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved,

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.


13. A Szerződő fél jogai


14. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1. Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely vendéglátó egységébe.


15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.


16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a vendéglátó egységben magával vitt.


17. Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles;

a) a szerződés alapján megrendelt szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni


19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. Kár esetén a Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.3. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.


20. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.


21. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.


22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely esetleges jogvita elbírálására – a pertárgy értékétől függően – a Mosonmagyaróvári Városi Bíróság, ill. a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.


23. Weboldal

23.1 Hivatkozások és linkek

A Szolgáltató nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

23.2 Szerzői jog

A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Szolgáltató beleegyezése nélkül.


24. Érvényesség

Az itt szabályozott Általános Üzleti Feltételek 2010 augusztus hó 1. Napjától érvényesek.

==============================================

INTERNETES VÁSÁRLÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EURO-ÓVÁR-SPED Kft. (9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.; Cégjegyzékszám: 08-09-008297; Adószám: 11865748-2-08) a Sári Csárda  üzemeltetője, továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
  2. A Szolgáltató honlapján keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  3. A Szolgáltató szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon a kért adatokkal érvényesen azonosítja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Felek közötti szerződés az utalvány megvásárlása során a rendeléshez tartozó számla nyomtatásával és az utalvány kiállításával jön létre. Az utalvány pdf és papír alapú utalvány formátumban kérhető felár ellenében. Az Ügyfél által leadott elektronikus megrendelés valamint a fenti dokumentumok kiállítása a Felek között írásba foglalt szerződésnek minősül.

 1. Ügyfelek azonosítása
  1. A weboldalon történő megrendelés kizárólag azon felhasználók számára lehetséges, akik az adatlap kitöltésekor valós személyi adatokkal, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – egyéb adattal ellátott megrendelést küldenek.
 2. Megrendelés
 3. A vételár mindig a kiválasztott értékutalványon feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza.
 4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles az utalványt hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 6. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 7.  
 8. Az értékutalványon feltüntetett összeget lehet az étteremben felhasználni ételre és italra. Az utalványon minden esetben szerepel annak sorszáma, az utalvány értéke, lejárati ideje és a beváltással kapcsolatos egyéb információk tudnivalók. Az utalvány lejártát követően annak beváltására nincsen mód, az érvényesség hosszabbítása a Szolgáltatóval folytatott előzetes egyeztetés alapján felár ellenében történhet.
 9. A vásárlás menete
  1. Ajándékutalvány vásárlása esetén
   • Az adott utalvány felhasználhatóságának időintervallumát az akciós ajánlat tartalmazza.
   • Kérjük, hogy a vásárláshoz szükséges űrlapot szíveskedjen pontosan és hiánytalanul kitölteni.
   • A vásárlás értékének megfelelő összeg beérkezése után a megvásárolt utalványt rendszerünk automatikusan küldi ki pdf formátumban. Papír alapú utalvány választása esetén postai úton juttatjuk el az ön által megadott névre és címre felár ellenében.
   • A fizetés módjai:
 10. Szállítási és fizetési feltételek

Helyszínen készpénzben vagy online bankkártyás fizetés lehetséges

 1. A felhasználás menete
 • Az asztal foglaláskor minden esetben közölni kell az utalvány azonosításához szükséges sorszámot. Az utalványt a fizetés előtt jelezni kell felszolgáló kollégának és fizetéskor le is kell adni.
 • Az éttermi ajándékutalvány a Sári Csárdában történő étel – és italfogyasztásra használható fel, egyszeri alkalommal, az utalvány névértékének megfelelően.
 • Az ajándékutalvány nem névre szól, átruházható.
 • A beváltáskor az ajándékutalványt a szolgáltató részére át kell adni.
 • Az utalvány készpénzre nem váltható, beváltáskor visszaadni nem tudunk belőle.
 • Az utalványok kizárólag az utalványon jelzett felhasználási határidőig, az utalványon jelzett szolgáltatásokra (éttermi fogyasztásra) használhatóak fel, az utalványon jelzett értékben.
 • Az ajándékutalvány csak teljes egészében váltható be.
 • Az ajándékutalvány névértékét többszöri felhasználásra nem áll módunkban szétosztani.
 • Az utalványon feltüntetett érvényességi idő lejártával az utalvány érvényét veszti, meghosszabbítására nincs lehetőség.

 

 

    5. Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a voucher a meghatározott feltételekkel és módon beváltható, az adott egységben.

 

Elállás, visszatérítés

Az utalvány átvétele után az Ügyfél köteles annak tartalmát leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal az eredeti meghirdetett feltételektől.
A szerződéstől az Ügyfél az utalvány átvételét követő 24 órán belül elállhat. Ebben az esetben a kifogásolt utalvány(ok) vételárát legkésőbb az elállást és az utalvány visszaszolgáltatását követő 15 napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása során az utalvány vissza-szolgáltatásáról az Ügyfél gondoskodik, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél viseli. Szolgáltató jogosult a kiállításhoz illetve visszafizetéshez kapcsolódó kiadásai kompenzálásaként 1000 Ft/utalvány kezelési költség felszámítására és levonására.

Amennyiben az utalvány beváltása bármilyen Ügyfélen kívül álló okból nem lenne lehetséges (a Szolgáltató megszűnt, az utalványt nem fogadták el…) a Szolgáltató teljes felelősséget vállal, és jogos reklamáció esetén az utalvány teljes vételárát visszafizeti Ügyfélnek, ezen túlmenően azonban kártalanítási kötelezettség nem terheli.

Az utalvány visszaküldése a weblapon található címre történhet. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. Az utalvány vételárának vissza-fizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel történik.

Szolgáltató a vételárat nem köteles visszatéríteni, ha az utalvány nem eredeti, vagy nem sértetlen állapotban kerül visszaszolgáltatásra (pl. sérült, szakadt, gyűrött, olvashatatlan stb.).

A lejárt határidejű utalványokat a Szolgáltató nem köteles visszaváltani.

Egyebek

A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent az Internet általános, mindennapos használatánál nagyobb kockázatot. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Ez a weboldal sütiket használ
Az oldal sütiket használ hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat, hogy elérhetővé váljanak a közösségi média funkciók, és hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Az oldal használatáról gyűjtött adatokat megosztjuk a közösségi média, marketing és elemző partnereinkkel, akik lehet, hogy ezt kombinálni fogják más adatokkal amiket Ön megadott nekik, vagy ők gyűjtöttek Önről azáltal, hogy a szolgáltatásaikat használta.
diamant-map
card-1 card-2 card-3 card-4 card-5 card-6 card-7 card-8 card-9 card-10 card-11 card-12 card-13 card-14 card-15 card-16 card-17 card-18 card-19 card-20 card-21 card-22 card-23 card-24 card-25 card-26 card-27 card-28 card-29 card-30 card-31 card-32 card-33 card-34 card-35
Recepció - Hall
./files/other/2015.10.22.11.39.42_1_m.jpg

A Diamant Hotel egyedülállóan csodálatos környezetben, a vadregényes Dunakilitin várja kedves vendéit. A recepciós munkatársaink a nap 24 órájában készséggel állnak Vendégeink rendelkezésére.

Részletek ›
Duna-Korzó Étterem terasza
./files/other/2015.10.22.11.40.36_2_m.jpg

A Duna Korzó éttermünk vízparti terasza, amely nyáron felejthetetlen élménnyel ajándékozza meg vendégeinket. Jó idő esetén grill teraszunk várja az ínyencségre vágyó vendégeket.
 

Részletek ›
Külső élménymedence, csúszdával
./files/other/2015.10.22.11.42.06_3_m.jpg

Mindazok a kedves Vendégeink, akik a forró nyári hőségben felfrissülésre vágynak, a külső élménymedencékben fürödhetnek, ahol egy hatalmas csúszda teszi teljesebbé az élvezetet.

Részletek ›
Duna-Korzó Étterem
./files/other/2015.10.22.11.44.45_4_m.jpg

Diamant Hotelünk első osztályú éttermét ajánljuk, amennyiben eleganciára vágyik.
A nyugodt, elegáns helyszín a szolídabb, beszélgetős ünneplés kitűnő helyszíne.

Részletek ›
Greenfield Pub - angol stílusú pub
./files/other/2015.10.22.11.45.48_5_m.jpg

Hamisítatlan angol stílusban várja szórakozni vágyó vendégeit. Lehetőségek tárháza határtalan a jókedv fokozására: 4 sávos bowling bajnokság, biliárd, csocsó, darts biztosítja a kollégák közös szórakozási lehetőségét.

Részletek ›
4 sávos bowling pálya
./files/other/2015.10.22.11.47.00_6_m.jpg

Hotelünk egyik különlegessége a hozzá kapcsolódó angol stílusú söröző, melyben helyet kapott egy négyállásos amerikai bowling pálya, egy billiárd asztal, darts és asztali foci is.

Részletek ›
Club helyiség, és terasz
./files/other/2015.10.22.11.51.40_7_m.jpg

Klubhelyiségeink ideális hangulatot biztosítanak a kellemes délutáni és esti kikapcsolódáshoz.  Akik a természet szépségeit élveznék inkább, azokat a teraszunkon várjuk.

Részletek ›
Wellness komplexum, belső medencékkel
./files/other/2015.10.22.11.59.51_8_m.jpg

A wellness az általános jó közérzet, a teljes testi és lelki kiegyensúlyozottság programja. A mai kor embere számára kialakított reform-életforma, amely magában foglalja a fittséget és a testi, lelki, szellemi egészséget, ugyanakkor azoknál jóval többet jelent.

Részletek ›
Wellness drink bár
./files/other/2015.10.22.12.05.41_9_m.jpg

Hotelünk wellness részlege tökéletes lehetőséget kínál a kikapcsolódásra és a test teljes regenerálódásához. A wellness hétvégét még élvezetesebbé teszi egy kellemes meleg ital, facsart gyümölcslé vagy egy finom koktél, melyek széles választéka megtalálható wellness drink bárunkban.

Részletek ›
Gyerekmedence, és bébi pancsoló
./files/other/2015.10.22.14.07.04_10_m.jpg

A Diamant Hotel ****, Szigetköz számára fontos, hogy családbarát, gyerekbarát, bababarát szállás legyünk. Bízunk abban, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal csemetéjének is boldog és vidám napokat tudunk szerezni és ezáltal az együtt eltöltött idő öröme kellemes emlék maradjon a család minden tagja számára.

Részletek ›
Thai masszázs szoba
./files/other/2015.10.22.12.19.15_11_m.jpg

A masszázs az izmok nyomásáva, nyújtásával a szabad energiaáramlást igyekszik biztosítani. Sajátossága, hogy a thai masszőrök ujjaikon kívül kézfejüket, könyöküket, térdüket és lábukat is használják az élettani pontok masszírozása során.

Részletek ›
Zárt, őrzött parkoló
./files/other/2015.10.22.12.34.25_12_m.jpg

Aki ellátogat a Szigetköz csodálatos vidékére, számos olyan élménnyel gazdagodik, ami kellemes a szemnek, nyugtatja a lelket és pihenteti a testet. Ennek a gyönyörű tájnak a szívében fekszik a Diamant Hotel****, amely valóságos ékszer a természetet kedvelők köreiben. Hotelünk tágas és őrzött parkolórésszel rendelkezik.

Részletek ›
Füli ugriparkja, kétszintes játszóház
./files/other/2015.10.22.12.42.48_13_m.jpg

A kétszintes játszóház minden korosztály számára kalandos szórakozást ígér. Számtalan élményt kínál a függőhíd, a boksz zsák, a bóják, szivacs figurák, egyensúlyfejlesztő forgó hengerek, csúszda és a színes műanyag labdákkal töltött medence és mászófal.

Részletek ›
Homokos Duna-parti strand, vízi biciklikkel, kajakokkal
./files/other/2015.10.22.12.47.45_14_m.jpg

A Duna-parton fekvő Diamant Hotel**** igazi ékszer a gyönyörű környezetet kedvelők körében; csodálatos teret biztosít strandoláshoz és a vízi sportokhoz.

Részletek ›
Duna-parti csúszda
./files/other/2015.10.22.12.54.54_15_m.jpg

A teljességre törekszünk, ezért igyekszünk a babák-gyermekek kényelméről, védelméről, öröméről is gondoskodni, mialatt az anyukák és az apukák is megkapják a pihenéshez, szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz szükséges nyugalmat.

Részletek ›
Hatalmas játszótér, fa játékokkal, trambulinnal
./files/other/2015.10.22.12.59.18_16_m.jpg

A hotel 5 hektáros parkját az épület elzárja a forgalomtól, így a kert pompás színteret biztosít a játéknak és a hatalmas játszótéren kedvükre szaladgálhatnak a lurkók. A szabadban korszerű homokozók, csúszdás faerődítmény, mászókák, kisházak, hinták, trambulin és óriáscsúszda várja a gyerekeket.

Részletek ›
Röplabdapálya

A röplabda izgalmas csapatjáték, amelyben a labdát a pálya közepén kihúzott hálón keresztül az ellenfél oldalára kell ütni. A röplabda gyors és sokoldalú mozgást igényel, ezért igen közkedvelt a fiatalok körében. Az igényesen kialakított röplabdapályánk még élvezhetőbbé teszi a játékot.

Részletek ›
Teniszpálya

A 19. század egyik legnépszerűbb sportága ma is óriási népszerűségnek örvend; előszeretettel űzik a fiatalok és idősek is egyaránt. A tenisz ma már olimpiai sportág. Kiváló minőségű teniszpályáink élvezetes játékot biztosítanak minden játszani vágyó vendégünknek.

Részletek ›
Tűzrakó, bográcsozó hely

A magyar konyha egyik kihagyhatatlan finomsága a bográcsban elkészített gulyás. A hotel erre a célra kialakított tűzrakó és bográcsozó helyet biztosít a vendégeinek, akik maguk is szeretnének megpróbálkozni e különleges ínyencség elkészítésével.

Részletek ›
Noel bárkája, kisállat simogató
./files/other/2015.10.22.13.13.47_20_m.jpg

Nincs olyan gyerek, aki ne szeretné az állatokat. Van viszont sok, aki bármennyire szeretné, nem teheti meg, hogy kis kedvencet tartson a lakásban, házban. Állatsimogatónkban találkozhatnak a gyerekek számos ritkaságnak számító állattal, többek között mini ló, kameruni törpekecske, juh és természetesen a baromfiudvar lakói - Noel bárkája elnevezéssel.

Részletek ›
Diamant Rendezvénysátor
./files/other/2015.10.22.15.24.45_21_m.jpg

A Hotel páratlanul szép parkjában található fixen telepített hűtött- fűtött rendezvénysátor elegánsan kialakított, változatosan berendezhető 300 m2-es rendezvényterem, melyet igény szerint dekorálunk. Speciális adottságainál fogva ideális helyszín. A sátor maximális befogadóképessége: 300fő.

Részletek ›
Sári Csárda parkoló
./files/other/2015.10.22.15.42.17_22_m.jpg

Házias ízek és magyar vendégszeretet várja azokat, akik vissza szeretnének utazni velünk az időben néhány száz évet. A Sári Csárda a Diamant Hotel közelében, könnyen megközelíthető helyen található; a gépkocsival érkező vendégek a Sári Csárdához tartozó parkolót vehetik igénybe.

Részletek ›
Sári Csárda magyaros étterem
./files/other/2015.10.22.15.50.07_23_m.jpg

Különleges időutazásra hívjuk most Önt. Kérjük sétáljon vissza velünk néhány száz évet és engedje hogy lenyűgözze a puszta páratlan szépsége, élvezze a régmúlt idők békés hangulatát. Házias ízek, búbos kemence és magyar vendégszeretet várja betérő vendégeit. A csárda étterem 140 fő fogadására alkalmas. Hétfőtől szombatig élőzenével kedveskedünk vendégeinknek.

Részletek ›
Sári Csárda tradicionális borospincéje
./files/other/2015.10.22.15.54.15_24_m.jpg

Történelmi hangulatot idéző tradicionális borospincénk minden szívet megmozgat. Régi korokat idéző pincénk összesen 20-80 fő befogadására Csárdánk pincéjét külön kérésre lezárjuk. Ideális helyszín borkóstolóval egybekötött borvacsorához.

Részletek ›
Sári Csárda Duna-parti terasza
./files/other/2015.10.22.16.00.24_25_m.jpg

Egyik legkedveltebb helyszín a vízpart közelsége miatt. Látványkemencénk és bográcsozó tűzhelyünk egyedülálló a környéken. (kemence, bográcshely, grillsütő, kerti tűzhely) Üstben, roston, bográcsban készülnek a vendégek szeme láttára a finomságok, kérésre. 130 fő befogadására alkalmasa Duna part teraszunk, ami garantáltan lenyűgöző mindenki számára.

Részletek ›
Kemencék
./files/other/2015.10.22.16.11.17_26_m.jpg

A kemence az egyik legrégebbi tűzhely, amelyet ember épített. Az ebben elkészített ételkülönlegességek igazi finomságoknak számítanak, össze sem hasonlíthatóak azokkal az ételekkel, melyek konyhai tűzhelyen főttek. A szabadtéri kemencéinkben készült ételeink a régmúlt idők ízvilágát idézi meg.

Részletek ›
Duna-parti stég terasz
./files/other/2015.10.23.08.34.36_27_m.jpg

A víz közelsége sokakra nyugtatóan hat; segít ellazulni, kikapcsolódni és kreatívabbá tesz. A Duna-parti teraszunk egy kellemes, hangulatos hely, ahová vendégeink újra és újra szívesen visszatérnek.

Részletek ›
Zátonyi Duna-ág, vízi trambulinnal
./files/other/2015.10.23.09.14.57_28_m.jpg

A Zátonyi Holt Duna-ág Dunaszigetnél található. A Dunasziget a Szigetköz egyik leggyönyörűbb területe, amely természeti adottságainak köszönhetőn rengeteg lehetőséget kínál a pihenésre és a sportolásra.

Részletek ›
Szigetköz

Aki ma ellátogat a Szigetköz csodálatos vidékére csupa olyan élménnyel gazdagodik ami kellemes a szemnek, nyugtatja a lelket, pihenteti a testet . Ennek gyönyörű tájnak a szívében közvetlen a Duna?parton fekvő Diamant Hotel**** egy igazi ékszer a gyönyörű környezetet kedvelők köreiben.

Részletek ›
Külső vízparti esketések helyszíne
./files/other/2015.10.23.09.27.49_30_m.jpg

Az Önök életében is eljön a Nagy Nap, amikor örök hűséget fogadnak egymásnak. A gyönyörű ünnephez tökéletes helyszín is való, mi ebben tudunk Önöknek segítséget nyújtani. Duna-parti, 5 hektáros parkunkban lehetőség van polgári esküvői szertartások lebonyolítására, szakképzett és lelkes személyzetünk mindent megtesz annak érdekében, hogy felejthetetlenné varázsolja Önöknek ezt a csodálatos ünnepet.

Részletek ›
Dunára néző panoráma finn szauna
./files/other/2015.10.23.09.49.07_31_m.jpg

A finn szauna egy különlegesen kialakított kisebb vagy nagyobb helyiség, ahol a hőmérséklet 70-100 °C között ingadozik, a levegő nedvességtartalma pedig 10-15% között változik. Emiatt a finn szaunát gyakran száraz szaunának nevezik. A Dunára néző panorámás finn szaunánkban az élmény feledhetetlen.

Részletek ›
Konferenciatermek
./files/other/2015.10.23.09.55.18_32_m.jpg

Egy céges rendezvény bizonyítottan közelebb hozza a munkatársakat és üzleti partnereket egymáshoz. Szállodánk  a konferencia szervezés mellett különböző in- és outdoor programokat kínál kedves vendégeinek.
A Diamant Hotel elegáns és minden igényt kielégítő helyszínt biztosít bármilyen jellegű rendezvény megtartására. A professzionális kiszolgálás, modern technikai háttér, étel- és ital kínálatunk sokszínűsége és wellness, spa részlegünk biztosítja rendezvényeink sikerét.

Részletek ›
Óriás légvár

Egy születés- vagy névnapi zsúr megszervezése és lebonyolítása nem kis feladat. Ha szeretné, hogy levegyük ezt a terhet a válláról, valamint a lakás is egyben maradjon, gyermeke pedig felejthetetlen élményekkel gazdagodjon, akkor a Diamant Hotel**** superior Conference, Spa & Family Resort ideális választás.
A programok igény szerint variálhatóak és magukba foglalják a következőket: arcfestés, lufihajtogatás, bűvészműsor, óriás légvár csúszda, vízi trambulin, Dj karaokee partival gyerekdalokkal, kívánságlistával, gyerekkoncert kívánság szerint, vizi torna.

 

Részletek ›
Donau Luxury Suite
./files/other/2015.10.23.10.28.22_34_m.jpg

Lakosztály típusú szobánk tökéletes azok számára, akik kényeztetésre, kényelemre és eleganciára vágynak a tökéletes a pihenéshez és romantikához. A szoba kellemes színeivel, extra körággyal, modern fürdőszobával hívogatja a látogatókat.

Részletek ›
Prémium kategóriás szobák
./files/other/2015.10.23.10.39.10_35_m.jpg

Standard prémium szoba
A modern stílusú exlusive kétágyas szobák részben kényelmesen pótágyazható igény szerint. Modern felújított szobáink, mely franciaággyal, illetve széthúzható ágyakkal ellátott.

Prémium Classic szoba
A klasszikus hangulatban berendezett szoba nyugalmával elbűvöl, elegáns, de mégis lüktető stílusával rabul ejt mindenkit. Kényelmes elhelyezést biztosítanak két fő számára, szükség esetén alkalmasak kisgyermek elhelyezésére is. 2014-ben felújított szobáink

Részletek ›
0