Otváracia doba:

Po – Ne: 12:00 - 22:00

Rezervácia stolov

Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje Poskytovateľa služby

Obchodné meno:  ERUO-ÓVÁR-SPED Kft.
Sídlo:    9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
IČO: 08-09-008297
Daňové číslo: 11865748-2-08

2. Všeobecné pravidlá

2.1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú využitie ubytovacích zariadení Poskytovateľa služby a súvisiacich služieb, ako aj využitie wellness služieb poskytovaných pre ubytovaných a neubytovaných hostí.

2.2. Špeciálne individuálne podmienky nie sú súčasťou zverejnených Všeobecných obchodných podmienok, ale nevylučujú možnosť uzavretia osobitných dohôd so sprostredkovateľmi zájazdov alebo organizátormi s kondíciami, ktoré môžu byť v daných prípadoch odlišné, avšak zodpovedajúce typu obchodnej aktivity.


3. Zmluvná strana

3.1. Služby poskytované Poskytovateľom služby využíva Hosť.

3.2. Ak objednávku na služby zadá Poskytovateľovi služby sám Hosť, Zmluvnou stranou je Hosť. V prípade splnenia podmienok sa Poskytovateľ služby a Hosť stávajú zmluvnými stranami (ďalej len Strany).

3.3. Ak objednávku na služby zadá Poskytovateľovi služby z poverenia Hosťa tretia osoba (ďalej len Sprostredkovateľ), podmienky ich spolupráce upravuje zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom služby a Sprostredkovateľom. V tomto prípade Poskytovateľ služby nie je povinný preverovať, či tretia osoba legitímne zastupuje Hosťa.


4. Uzavretie zmluvy, spôsob rezervácie, zmena rezervácie, oznamovacia povinnosť

4.1. Poskytovateľ služby akceptuje výlučne rezerváciu prostredníctvom jeho online rezervačného systému, respektíve zaslanú e-mailom, telefaxom alebo poštou formou listu (písomne). Cez telefón poskytujeme výhradne informácie! V prípade rezervácie prostredníctvom online rezervačného systému prosíme, aby ste dôkladne skontrolovali správnosť údajov uvedených na rezervačnom formulári, predovšetkým kontaktné údaje a údaje týkajúceho sa Vášho príchodu! V záujme zabránenia zneužívaniu si Poskytovateľ ubytovania vyhradzuje právo zrušenia rezervácie, ak sa ukáže, že Hosťa nemožno na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej v rezervácii zastihnúť, prípadne ak je kontaktný údaj chybne uvedený a rezervácia sa nedá právoplatne potvrdiť; tým zaniká aj nárok na ubytovanie.

4.2. Zmluva o rezervácii Hosťa sa uzatvára prijatím ponuky zaslanej Poskytovateľom služby v písomnej forme, respektíve jej spätným potvrdením zo strany Hosťa (< pre finalizáciu rezervácie, prosíme, kliknite sem > kliknutím na link). Zmluva sa tým považuje za písomne uzavretú a zároveň znamená aj akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) Poskytovateľa služby.

4.3. Ústna rezervácia, dohoda či zmena, respektíve jej ústne potvrdenie zo strany Sprostredkovaľa služby nie je právoplatné a neznamená vznik zmluvy. Všetky právne prehlásenia súvisiace so službou sú platné len v písomnej forme.

4.4. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na to, aby si v spätnom potvrdení rezervácie vyhradil podmienku zaplatenia zálohy v určenej sume, v tomto prípade sa zmluva o poskytnutí služieb uzatvára dňom pripísania zálohy na bankový účet Poskytovateľa služby. V prípade, že záloha nebude uhradená do termínu stanoveného v spätnom potvrdení, viazanosť Poskytovateľa služby ponukou a jeho povinnosť poskytnúť služby zaniká.

4.5. Zmluva o využívaní ubytovacej služby je platná na dobu určitú.

4.5.1. Ak Hosť definitívne opustí izbu pred uplynutím určenej doby, Poskytovateľ služby je oprávnený požadovať celú protihodnotu služby, ktorá bola vymedzená v Zmluve. Poskytovateľ služby má právo znova predať izbu, ktorá sa uvoľní pred uplynutím dohodnutého termínu.

4.5.2. K predĺženiu využívania ubytovacej služby v prípade žiadosti Hosťa je potrebný predbežný súhlas Poskytovateľa služby. V tomto prípade si Poskytovateľ služby môže vyhradiť zaplatenie ceny už splnenej služby.

4.6. Na zmenu a/alebo doplnenie Zmluvy je potrebná písomná dohoda podpísaná oboma Stranami.


5. Podmienky zrušenia rezervácie

5.1. Objednané ubytovanie možno zrušiť alebo zmeniť bez zmluvnej pokuty v lehote dlhšej ako 7 dní (v hlavných sezónnych obdobiach v cestovnom ruchu v lehote dlhšej ako 14 dní) pred dňom príchodu. V tomto prípade bude určená a zaplatená rezervačná záloha v plnej výške vrátená. Zrušenie alebo zmenu prijímame výhradne v písomnej forme.

Hlavné sezónne obdobia v cestovnom ruchu v roku 2010 sú: 12.-16. marec, 2.- 6. apríl, 21.-25. máj, 19.-23. august, 29.október – 2. november, 22. december – 2. január 2011.

5.2. V prípade zrušenia rezervácie v lehote kratšej ako 7 dní, ale dlhšej ako 3 dni pred príchodom sa platí zmluvná pokuta vo výške 30% z celkovej sumy rezervácie, v prípade zrušenia v lehote kratšej ako 3 dní pred príchodom sa platí zmluvná pokuta vo výške 50% z celkovej sumy rezervácie a v prípade opomenutia zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa Hosťa sa zmluvná pokuta rovná celkovej hodnote rezervácie.

5.3. V prípade zrušenia alebo opomenutia zrušenia rezervácie záväzok Poskytovateľa služby týkajúci sa ubytovania nezávisle od zaplatenia zmluvnej pokuty zaniká a je oprávnený nevyužitú izbu vydať inému Hosťovi.

5.4. Ak Zmluvná strana nezabezpečí využitie ubytovacích služieb zaplatením zálohy, zaručením kreditnou kartou alebo iným, v Zmluve uvedeným spôsobom, záväzok Poskytovateľa služby dodať službu v deň príchodu po 16:00 hodine miestneho času zaniká.

Ak Zmluvná strana zabezpečí využitie ubytovacích služieb zaplatením zálohy, zaručením kreditnou kartou alebo iným, v Zmluve uvedeným spôsobom a v deň príchodu sa nedostaví do 16:00 hodiny miestneho času alebo písomne neoznámi svoj neskorší príchod, Poskytovateľ služby uplatní zmluvnú pokutu v miere stanovenej v Zmluve, ale minimálne vo výške ceny ubytovania na jeden deň. V takomto prípade sa ubytovanie rezervuje pre Zmluvnú stranu do 11:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni jeho príchodu, následne povinnosť Poskytovateľa služby dodať službu zanikne.

5.5. Poskytovateľ služby stanoví pre rezerváciu produktov so špeciálnymi kondíciami, respektíve pre balíkové ponuky, skupinové zájazdy alebo podujatia odlišné podmienky ako sú vyššie uvedené, ktoré budú zakotvené v individuálnej Zmluve.


6. Ceny

6.1. Ceny izieb ubytovacieho zariadenia (Rack Rate) sú vyvesené v izbách ubytovacieho zariadenia alebo na recepcii. Cenníky ďalších služieb sú k dispozícii v danej wellness časti.

6.2. Poskytovateľ služby môže zverejnené ceny bez oznámenia slobodne zmeniť.

6.3. Pri oznámení cien Poskytovateľ služby uvedie aj v cene zahrnuté dane (DPH, DCR – daň z cestovného ruchu) platné v čase vyhotovenia cenovej ponuky, respektíve ich zákonom stanovenú mieru. Poskytovateľ služby môže dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku zmeny platného daňového zákona (DPH, DCR) previesť, s predbežným oznámením, na Zmluvnú stranu.

6.4. Aktuálne zľavy, akcie a iné ponuky sa zverejňujú na domovskej stránke (www.saricsarda.hu).


7. Rodinné zľavy

Dieťa do veku 6 rokov má ubytovanie zdarma, ak sa zdržiava v jednej izbe s rodičmi. Deti staršie ako 6 rokov môžu byť ubytované na prístelke pri zaplatení príplatku. Za deti staršie ako 14 rokov účtujeme celú cenu ubytovania.


8. Spôsob platby, záruka

8.1. Poskytovateľ služby žiada uhradiť protihodnotu služieb dodaných Zmluvnej strane najneskôr po ich využití, avšak pred odchodom z ubytovacieho zariadenia. Na základe individuálnej dohody sa môže poskytnúť možnosť dodatočného zaplatenia. V prípade omeškania so zaplatením faktúry pri dodatočnom zaplatení má Poskytovateľ služby nárok na úroky vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby emisnej banky.

8.2. Poskytovateľ služby môže požadovať na zaručenie využitia služby podľa Zmluvy a na zaplatenie jej protihodnoty:

a) zaručenie kreditnou kartou; v tomto prípade sa na karte vinkuluje protihodnota objednanej a spätne potvrdenej objednávky,

b) zaplatenie zálohy vo výške zodpovedajúcej časti alebo celkovej sumy účastníckeho poplatku.

8.3. Zmluvná strana môže faktúru uhradiť v EUR a/alebo

a) v ktorejkoľvek mene, ktorú Poskytovateľ služby zverejní, že ju akceptuje. Na prepočet, respektíve faktúrovanie použije v takomto prípade kurz valuta-nákup platný v banke Poskytovateľa služby v deň príchodu Hosťa.

b) Poskytovateľ služby príjme bezhotovostné platobné prostriedky (kreditnú kartu, cestovný šek, respektíve na základe osobitnej zmluvy: kupón, voucher, atď.). Aktuálny zoznam bezhotovostných platobných prostriedkov poskytne Zmluvnej strany na požiadanie k dispozícii.

8.4. Náklady súvisiace s ktorýmkoľvek spôsobom platby znáša Zmluvná strana. Platba realizovaná formou bankovej transakcie sa považuje za uhradenú vždy vtedy, keď sa cena služby pripíše na bankový účet Poskytovateľa služby.


9. Spôsob a podmienky využitia služby

9.1 Hosť sa môže v izbách ubytovacieho zariadenia ubytovať v deň príchodu od 16:00 hodiny (Check in); v posledný deň pobytu je povinný izbu opustiť dopoludnia do 10:00 hodiny (Check out).

9.2 Ak sa chce Hosť ubytovať v izbe v deň príchodu pred 8:00 hodinou ráno, bude mu účtovaná predošlá noc.

9.3 Podmienky využívania Hosťom poskytovaných služieb iného, nie ubytovacieho charakteru (wellness a iné služby) určuje domáci poriadok, ktorý je vyvesený na mieste poskytnutia služby.


10. Domáce zvieratá, fajčenie

10.1. Do ubytovacích objektov Poskytovateľa služby nie je dovolené doniesť domáce zvieratá.

10.2. Celé ubytovacie zariadenie Poskytovaľa služby je nefajčiarske. V budove, ale predovšetkým v hosťovských izbách platí preto zákaz fajčenia. Fajčiť sa môže na dvore na vyhradenom priestore, respektíve v budove na mieste vyhradenom na tento účel.

10.3 Ak Hosť poruší zákaz fajčenia, v dôsledku čoho sa aktivuje požiarno-bezpečnostné zariadenie budovy alebo vznikne škoda v zariadení budovy, Hosť je pred odchodom povinný zaplatiť spôsobenú škodu a súvisiace náklady.


11. Odmietnutie plnenia zmluvy, zánik povinnosti poskytnutia služby

11.1. Poskytovateľ služby má právo s okamžitou platnosťou vypovedať Zmluvu o poskytnutí služieb a tým odoprieť poskytnutie služieb:

a) ak Hosť nepoužíva poskytnutú izbu, zariadenie alebo prostriedky spôsobom zodpovedajúcim ich účelu.

b) ak sa Hosť v ubytovacom zariadení alebo v mieste poskytovania služby správa z hľadiska bezpečnosti, domáceho poriadku, respektíve voči zamestnancom alebo iným Hosťom nežiadúcim spôsobom alebo hrubo, ak je pod vplyvom alkoholu alebo drog a jeho správanie je ohrozujúce, urážajúce alebo iným spôsobom neprijateľné.

c) ak má Hosť infekčnú chorobu,

d) ak Zmluvná strana nesplní do stanoveného termínu povinnosť zaplatenia zálohy stanovenej v Zmluve.

11.2. Ak sa Zmluva medzi stranami z dôvodu „vis major” nesplní, zmluva zaniká.


12. Zaručenie ubytovania

12.1. Ak Poskytovateľ služby z vlastnej viny nevie zabezpečiť služby uvedené v Zmluve (napr. preplnenie, dočasné prevádzkové problémy atď.), je povinný bezodkladne sa postarať o ubytovanie Hosťa.

12.2. Poskytovateľ služby je povinný:

a) služby uvedené v Zmluve zabezpečiť/ponúknuť v inom ubytovacom zariadení tej istej alebo vyššej kategórie za spätne potvrdenú cenu a v trvaní zakotvenom v Zmluve – alebo do doby odstránenia prekážky brániacej plneniu Zmluvy. Všetky náklady súvisiace so zabezpečením náhradného ubytovacieho zariadenia znáša Poskytovateľ služby.

b) poskytnúť Hosťovi možnosť jedného bezplatného telefonátu za účelom oznámenia zmeny ubytovacieho zariadenia

c) zabezpečiť pre Hosťa bezplatný transfer na presťahovanie do ponúknutého ubytovacieho zariadenia, respektíve na prípadné presťahovanie späť.

12.3. Ak Poskytovateľ služby bezodkladne splní túto svoju a Hosť príjme ponúknutú možnosť náhradného ubytovania, dodatočne nemôže vzniesť voči Poskytovateľovi služby nárok na náhradu škody.


13. Ochorenie alebo úmrtie hosťa

13.1. Ak Hosť ochorie v čase využívania ubytovacej služby a nie je schopný konať vo vlastnom záujme, Poskytovateľ služby mu ponúkne lekársku pomoc.

13.2. V prípade ochorenia/úmrtia Hosťa si Poskytovateľ služby nárokuje od príbuzného, prípadne dediča osoby, ktorá ochorela/umrela alebo platiteľa faktúry kompenzáciu za náklady vzniknuté ako lekárske náklady, trovy konania, protihodnota za služby využité pred úmrtím, respektíve za prípadné škody, ktoré vznikli na vybavení alebo zariaďovacích predmetoch v súvislosti s ochorením/úmrtím.


14. Práva Zmluvnej strany

14.1. Hosť má v zmysle Zmluvy právo využívať objednanú izbu a objekty ubytovacieho zariadenia, ktoré patria do bežného okruhu služieb a nespadajú pod účinnosť iných špeciálnych podmienok takým spôsobom, ktorý zodpovedá ich účelu.

14.2. Hosť môže počas pobytu v mieste ubytovania a poskytovania služby podať v súvislosti s plnením služieb poskytnutých Poskytovateľom sťažnosť. Poskytovateľ služby sa zaväzuje riešiť sťažnosť, ktorá mu bola v tomto období písomne a potvrdene doručená (alebo ním zápisnične podchytená).

14.3 Právo Hosťa podať sťažnosť odchodom z miesta ubytovania a poskytnutia služieb zaniká.


15. Povinnosti Zmluvnej strany

15.1. Zmluvná strana je povinná uhradiť protihodnotu objednaných služieb do termínu a spôsobom stanoveným v Zmluve.

15.2. Hosť sa musí postarať o to, aby sa dieťa mladšie ako 14 rokov, za ktoré je zodpovedný, zdržiavalo v zariadeniach Poskytovateľa služby len pod dohľadom dospelej osoby.

15.3. Hosť nemôže priniesť do pohostinskej jednotky ubytovacieho zariadenia vlastné jedlo a nápoje.


16. Zodpovednosť Zmluvnej strany za škody – náhrada škody

Hosť je zodpovedný za všetky škody a ujmy, ktoré utrpí Poskytovateľ služby alebo tretia osoby zavinením Hosťa, prípadne osoby, ktorá ho sprevádza alebo iných osôb, za ktoré je zodpovedný. Zodpovednosť pretrváva aj vtedy, ak má poškodený právo žiadať náhradu škody bezprostredne od Poskytovateľa služby.


17. Práva Poskytovateľa služby

Ak Hosť nesplní svoju povinnosť zaplatiť cenu ním využitej alebo v Zmluve objednanej, ale nevyužitej služby navýšenú o zmluvnú pokutu, Poskytovateľ služby má právo uplatniť na zabezpečenie svojich pohľadávok výkon záložného práva k tým osobným veciam vo vlastníctve Hosťa, ktoré si zobral so sebou do ubytovacie zariadenia.


18. Povinnosť Poskytovateľa služby

Poskytovateľ služby je povinný:

a) poskytnúť ubytovanie a splniť ostatné služby objednané na základe Zmluvy tak, aby zodpovedali platným predpisom a ubytovacím štandardom.

b) vyšetriť písomnú sťažnosť Hosťa, urobiť potrebné kroky na vyriešenie problému a tieto písomne podchytiť.


19. Zodpovednosť Poskytovateľa služby za škody – náhrada škody

19.1. Poskytovateľ služby je zodpovedný za škodu, ktorú utrpí ubytovaný Hosť v dôsledku stratenia, zničenia alebo poškodenia svojich vecí, s výnimkou, ak Poskytovateľ dokáže, že k vzniku škody došlo v dôsledku neodvratnej vonkajšej príčiny a nie zavinením zamestnancov Poskytovateľa služby či Hostí, alebo že ju spôsobil sám poškodený Hosť.

Zodpovednosť Poskytovateľa služby pretrváva len v prípade škôd vzniknutých na veciach, ktoré Hosť uložil v hoteli na vyhradené miesto alebo vo svojej izbe.

19.2. Hosť musí vzniknutú škodu okamžite nahlásiť na recepcii a poskytnúť Poskytovateľovi služby všetky údaje, ktoré sú potrebné na objasnenie okolností škodovej udalosti, prípadne k spísaniu policajnej zápisnice/ pre vyšetrovanie zo strany polície.

19.3. Za cennosti, cenné papiere a hotovosť je Poskytovateľ služby zodpovedný len vtedy, ak vec vyslovene prevzal do úschovy, ak vyslovene odmietol prevzatie vecí do úschovy alebo ak škoda vznikla z takého dôvodu, za ktorú nesie podľa všeobecne platných predpisov zodpovednosť. V tomto prípade je vykonávanie dôkazov úlohou Hosťa .

19.4. Maximálna miera náhrady škody je päťnásobok v zmluve zakotvenej výšky ceny izby na jeden deň, s výnimkou, ak je škoda menšia.


20. Mlčanlivosť

Poskytovateľ služby je povinný pri plnení svojich záväzkov zakotvených v Zmluve konať v zmysle zákona č. LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov vo verejnom záujme, respektíve príslušných právnych predpisov súvisiacich s ochranou dát. Ak Zmluvná strana poskytla Poskytovateľovi služby svoje osobné údaje, Poskytovateľ služby musí konať v súlade s príslušnými internými predpismi.


21. Vis major

Príčiny alebo okolnosti (napríklad: vojna, požiar, povodeň, nepriazeň počasia, výpad elektrického prúdu, štrajk), ktoré Strana nemôže ovplyvniť (vis major), vo všetkom oslobodzujú ktorúkoľvek zo Strán spod plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy dovtedy, kým dané príčiny alebo okolnosti pretrvávajú. Strany sa zhodli na tom, že urobia všetko, čo je v ich moci, aby možnosť vyvstania týchto príčin a okolností znížili na minimum a vzniknutú škodu alebo omeškanie čo najskôr napravili.


22. Právo upravujúce právny vzťah zmluvných strán, konajúci súd

Pre právny vzťah medzi Poskytovateľom služby a Zmluvnou stranou sú smerodajné ustanovenia maďarského Občianskeho zákonníka. Pre rozsúdenie akéhokoľvek prípadného právneho sporu vyplývajúceho zo Zmluvy – závisle od hodnoty predmetu sporu – sa stanovuje výhradná príslušnosť Mestského súdu v Mosomnagyaróvári, respektíve Súdu Győr-Moson-Sopronskej župy.


23. Webová stránka

23.1 Odkazovania a linky

Poskytovateľ služby nemá vplyv na naplánovanie a obsah materiálov, ktoré sú zalinkované alebo odkazované na jeho webovej stránke a ktoré sú vo vlastníctve tretej strany.

23.2 Autorské právo

Usporiadanie webových stránok, použitých diagramov, obrázkov a log, respektíve zbierka individuálnych príspevkov sú chránené autorským právom. Prekopírovanie alebo použitie ktoréhokoľvek predmetu napr. diagramov, obrázkov alebo textov v elektronickej alebo tlačenej publikácii nie je bez súhlasu Poskytovateľa služby dovolené.


24. Platnosť

Tu upravené Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. augusta 2010.

============================================

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY NAKUPU CEZ INTERNET

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (v ďaľšom len VZP) EURO-ÓVÁR-SPED Kft. (9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 3.; IČO: 08-09-008297; Daňové číslo: 11865748-2-08) a dostupnosti: SARICSARDA.HU obsahujú práva a povinnosti prevádzkovateľom, (v ďaľšom: Poskytovateľ služieb) poskytovaných obchodných služieb  využívajúceho Klienta (v ďaľšom: Klient)

1. Všeobecné informácie, vznik zmluvy medzi Stranami:

1. Platnosť tejto VZP sa vzťahuje na všetky také obchodné záležitosti, ktoré vzniknú medzi v tejto zmluve určenými Stranami.
2. Nákup cez webovú stránku Poskytovateľa služieb je možné elektronickou cestou podanej objednávky, v tejto VZP určeným spôsobom.
3. Služby Podkytovateľa služieb je oprávnený využiť hocikto, ak na Webovej stránke so žiadanými údajmi s platnosťou sa legitimuje, ďalej v VZP zhrunuté uznáva za na seba povinné.

Zmluva medzi Stranami vznikne počas kúpi poukážky s vytlačeným faktúry k objednávke a vystavením poukážky. Poukážku možno žiadať vo forme pdf a vo forme papierovej poukážky. Klientom odovzdaná elektronická objednávka, ďalej vystavenie hore uvedených dokumentov sa kvalifikuje ako písomne uzatvorená zmluva medzi Stranami.

2. Identifikovanie Klientov

1. Zadanie objednávky na webovej stránke je možné len výlučne pre tých používateľov, ktorí pošlú objednávku: a  vyplnia ju pravdivými osobnými údajmi, ďalej niekoľkými – k plneniu objednávky potrebnými – ostatnými údajmi.

3. Objednávka

1. Kúpna cena je vždy pri vybranej šlužbe (poukážke) označená suma, ktorá obsahuje DPH.
3. Ak napriek všetkej pozornosti Poskytovateľa služieb sa dostane na webovú stránku chybná cena, zvlášť ohľadom na to, že je to zrejmé, napr. produkt je všeobecne známy,  veľmi odlišuje od všeobecne uznanej, alebo oceňovanej ceny, poprípade kvôli poruchy systému zobrazenej „0” €-vej, alebo „1” €-vej ceny, tak Poskytovateľ služieb nie je povinný speňažiť poukážku za chybnú cenu, ale môže ponúknuť dodávku na správnej cene, na základe čoho Klient môže odstúpiť od svojho úmyslu kúpy.
4. Poskytovateľ služieb akceptuje objednávku cez webovú stránku len vtedy, ak Klient vyplní všetky, k objednávke potrebné údaje.  Poskytovateľa služieb neťaží žiadna zodpovednosť za omeškanie dodávky, resp. ineho problému, chyby, ak sa tie vyplývajú z Klientom v objednávke chybne a/ nepresne udaných údajov.
 

 

 

5. Klient zadaním objednávky prehlasuje, že tieto Všeobecné zmluvné podmienky prijíma a uznáva ako na seba povinné.
 

4. Podmienky dodávky a platby

1. Po príchode sumy zodpovedajúcej cene kúpi, kúpenú poukážku nás systém automaticky pošle v pdf forme. V prípade voľby poukážky papierového formátu Vám dodáme poštou na Vami udané meno a adresu za príplatok.

2. Postup kúpi
            1. V prípade kúpi darčekovej poukážky
° Časový intervallum používateľnosti danej poukážky  obsahuje akciová ponuka.
° Prosíme, aby ste ku kúpe potrebný formulár vyplnili presne a úplne.
°. Po príchode sumy zodpovedajúcej cene kúpi, kúpenú poukážku nás systém automaticky pošle v pdf forme. V prípade voľby poukážky papierového formátu Vám dodáme poštou na Vami udané meno a adresu.
°Spôsoby platby:

                        Je možná platba na mieste v hotovosti, alebo bankovou kartou.

            3. Je možnosť aj na zostavenie osobitného balíka:

5. Postup použitia
Pri rezervácii stola v každom prípade treba oznámiť k identifikácii potrebné poradové číslo. Poukážku treba oznámiť obsluhujúcemu kolegovi pred platením a pri platení je treba aj odovzdať.

Darčeková poukážka do reštaurácie sa dá použiť jedenkrát na konzumovanie jedla a pitia v Šári Čárde, v sume hodnoty poukážky.

Darčeková poukážka nie je na meno, dá sa to preniesť.

Pri použití darčekovú poukážku treba odovzdať poskytovateľovi služby.

Poukážku nie je možné premeniť na hotovosť, pri použití nevieme z nej vydať.

Poukážky je možné použiť výlučne do na poukážke označeného termínu, na poukážke označené služby (na konzumovanie v reštaurácii), do hodnoty označenej na poukážke .

Darčeková poukážka sa dá použiť len celkovo (len naraz).

Cenovú hodnotu darčekovej poukážky nemáme možnosť rozdeliť na použitie viackrát.

Poukážka po vypršaní na poukážke označeného termínu stratí platnosť, jej predĺženie nie možné.

6. Odstúpenie, náhrada
Po prebratí poukážky Klient je povinný kontrolovať jej obsah a neodkladne oznámiť Poskytovateľovi služieb, ak niečo chýba, alebo zistí hocijakú odlišnosť od pôvodných podmienok v inzercii.
Do 24 hodín po doručení poukážky Klient môže odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade kúpnu cenu nevyhovujúcej/ich poukážky/ok uhradíme najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia a vrátenia poukážky. Počas využitia práva odstúpenia o vrátenie poukážky sa postará Klient, a v súvislosti s tým vyskytnuté náklady nesie Klient. Poskytovateľ služieb na kompenzáciu nákladov spájaných s vystavením a k úhrade je oprávnený na zaúčtovanie a odrátanie poplatku za zaobchádzanie s poukážkou 3 €/poukážka.

V prípade ak využitie poukážky sa stane nemožné z príčin nezávislých od Klienta (Poskytovateľ služieb zanikne, poukážku odmietli atď...) Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že v prípade oprávnenej reklamácie uhradí úplnú kúpnu cenu poukážky Klientovi, ale okrem toho ho neťaží povinnosť odškodnenia.


Vrátenie poukážky je možné na webovej stránke nachádzajúcu adresu. Poskytovateľ služieb z technických príčim nemôže prijať poštovú zásielku s doručenkou. Úhrada kúpnej ceny poukážky sa môže uskutočniť dodatočne po vyšetrení povinnosti úhrady, bankovým prevodom, alebo poštovým šekom


Poskytovateľ služieb nie je povinný uhradiť kúpnu cenu, ak poukážka nie je originálna, alebo sa vrátí v poškodenom stave (napr. Je poškodená, potrhaná, zakrčená, nečitateľná atď.)

Poskytovateľ služieb nie je povinný vziať späť poukážky s vypršaným termínom.
 

7. Ostatné

Stupeň bezpečnosti Poskytovateľom služieb prevádzkovanej webovej stránky je vhodná, jej používanie neznamená väčšie riziko od všeobecného denného používania Internetu. Nakupovanie cez webovú stránku predpokladá zo strany Klienta znalosti technického obmedzenia Internetu a berie na vedomie s technológiou súvisiace možnosti chýb.

Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá sa nastane dôsledkom napojenia na Webovú stránku. Povinnosť ochrany svojho počítača, resp. na ňom nachádzajúcich sa údajov ťaží Klienta.

Poskytovateľ služieb Klientom k dispozícii dané údaje uskladňuje viazane k cieľu, výlučne  k plneniu objednávky a k dokazovaniu podmienok prípadnej uzatvorenej zmluvy. Poskytovateľ služieb údaje Klienta nevydá tretej strane. Poskytovateľ služieb bude konať v zmysle zákona č. LXIII. z roku 1992. o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov vo verejnom záujme, resp. vždy platných právnych  predpisov súvisiacich s ochranou dát.

Poskytovateľ služieb je oprávnený hocikedy jednostranne upraviť podmienky tejto VZP. Pripadná úprava nastúpi do platnosti súčasne s objavením sa na Webovej stránke

Zmluvné Strany všetko vykonajú v záujme toho, aby prípadné sporné otázky usporiadali cestou rokovania. V prípade ak  cestou rokovania nie je možnosť na usporiadanie právneho sporu, zmluvné Strany závisle od hodnoty predmetu sporu vyhradzujú príslušnosť kompetentného súdu podľa sídla Poskytovateľa služieb.

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
diamant-map
card-1 card-2 card-3 card-4 card-5 card-6 card-7 card-8 card-9 card-10 card-11 card-12 card-13 card-14 card-15 card-16 card-17 card-18 card-19 card-20 card-21 card-22 card-23 card-24 card-25 card-26 card-27 card-28 card-29 card-30 card-31 card-32 card-33 card-34 card-35
Recepció - Hall
./files/other/2015.10.22.11.39.42_1_m.jpg

Poloha Hotela Diamant, Szigetköz**** a ponúkané služby ho robia vhodným pre uskutočnenie viacdňových tréningov a konferencií. Na tieto účely je v hoteli k dispozícii konferenčná sála s kapacitou okolo 300 osôb a tri menšie konferenčné miestnosti, každá s kapacitou 15-30 osôb.

Viac ›
Duna-Korzó Étterem terasza
./files/other/2015.10.22.11.40.36_2_m.jpg

Prvotriedna reštaurácia nášho hotela Duna-Korzó víta svojich návštevníkov  prekrásnym prostredím, príjemnou rodinnou atmosférou a nestarnúcou eleganciou.

Príjemná letná terasa s výhľadom na Dunaj obdarí hostí nezabudnuteľným zážitkom. Večer zahalí reštauráciu príjemné svetlo sviečok, vďaka čomu je vynikajúcim miestom aj pre romantickú večeru.

Viac ›
Külső élménymedence, csúszdával
./files/other/2015.10.22.11.42.06_3_m.jpg

     

Viac ›
Duna-Korzó Étterem
./files/other/2015.10.22.11.44.45_4_m.jpg

Náš tím má vždy na zreteli kvalitu a spokojnosť hostí. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme vynikajúcimi jedlami a rodinným prostredím poskytli našim hosťom skutočný gastronomický zážitok.

Veľký dôraz kladieme na to, aby jedálny lístok obsahoval pestrú ponuku jedál zodpovedajúcich súčasnému trendu wellness.

Viac ›
Greenfield Pub - angol stílusú pub
./files/other/2015.10.22.11.45.48_5_m.jpg

V anglickom štýle zariadené a neopakovatelné miesto, srdečne očakáva svojich hostí, ktorí sa chcú naozaj zabaviť. Zvlášťnosťou je štvordráhový bowling, biliardový stôl, darts a stolný futbal a toto pravé miesto zaručí kolegom možnosť spoločnej zábavy.

Viac ›
4 sávos bowling pálya
./files/other/2015.10.22.11.47.00_6_m.jpg

Zvláštnosťou nášho hotela je piváreň zariadená v anglickom štýle s americkým štvordráhovým bowlingom, biliardovým stolom, dartsom a stolným futbalom.

Viac ›
Club helyiség, és terasz
./files/other/2015.10.22.11.51.40_7_m.jpg

   

Viac ›
Wellness komplexum, belső medencékkel
./files/other/2015.10.22.11.59.51_8_m.jpg

Wellness je program zameraný na zlepšenie celkovej nálady a získanie duševnej a telesnej rovnováhy. Je to reformný spôsob života vytvorený pre ľudí dnešnej doby, ktorý zahŕňa v sebe snahu byť fit, telesné, duševné a duchovné zdravie, pričom však značí oveľa viac.

Viac ›
Wellness drink bár
./files/other/2015.10.22.12.05.41_9_m.jpg

   

Viac ›
Gyerekmedence, és bébi pancsoló
./files/other/2015.10.22.14.07.04_10_m.jpg

Pre náš hotel je veľmi dôležité, aby sme boli ubytovacím zariadením priateľským k rodinám, bábätkám a deťom. Veríme, že nami poskytované služby prispejú k tomu, aby Vaše deti strávili u nás šťastné a veselé chvíle a tým sa spoločne prežité dni stali príjemnou spomienkou pre všetkých členov rodiny.

Viac ›
Thai masszázs szoba
./files/other/2015.10.22.12.19.15_11_m.jpg

Jej svojráznosťou je, že pri masírovaní fyziologických bodov, maséry okrem prstov používajú aj chrbát rúk, lakte, kolená a nohy. Mimoriadnou účinnosť masáže stupňujú svojráznym vykyvovaním rôznych častí tela.

Viac ›
Zárt, őrzött parkoló
./files/other/2015.10.22.12.34.25_12_m.jpg

   

Viac ›
Füli ugriparkja, kétszintes játszóház
./files/other/2015.10.22.12.42.48_13_m.jpg

Dvojpodlažný detský kútik slubuje dobrodružnú zábavu pre všetky vekové kategorie. Bezpočetné zážitky na visunutom mostíku, boxerskom vreci, bójach, figurinach, na otočnom valci a v naplnenom bazéne s plastovými gulôčkami až po lezeckú stenu.

Viac ›
Homokos Duna-parti strand, vízi biciklikkel, kajakokkal
./files/other/2015.10.22.12.47.45_14_m.jpg

  

Viac ›
Duna-parti csúszda
./files/other/2015.10.22.12.54.54_15_m.jpg

Snažíme sa o komplexnosť, preto sa usilujeme postarať o pohodlie, ochranu a radosť bábätiek a detí a tým zabezpečiť mamičkám a oteckom kľud potrebný na oddych, zábavu a relaxovanie.

Viac ›
Hatalmas játszótér, fa játékokkal, trambulinnal
./files/other/2015.10.22.12.59.18_16_m.jpg

Budova uzatvára 5 hektárový park hotela pred premávkou, záhrada je preto vynikajúcim miestom pre hry a deti môžu do vôle pobehovať po obrovskom ihrisku. Vonku čakajú na deti moderné pieskoviská, drevená pevnosť so šmýkačkou, preliezačky, domčeky, hojdačky, trampolína a obrovská kĺzačka.

Viac ›
Röplabdapálya

    

Viac ›
Teniszpálya

  

Viac ›
Tűzrakó, bográcsozó hely

    

Viac ›
Noel bárkája, kisállat simogató
./files/other/2015.10.22.13.13.47_20_m.jpg

Nie je dieťa, ktoré by nemalo rado zvieratá. Mnohé z nich však nemôžu držať vlastných domácich miláčikov v byte alebo v dome, aj keby to veľmi chceli. V našej hladkárni zvieratiek môžu stretnúť rôzne zriedkavo sa vyskytujúce zvieratá ako mini kôň, kamerunská trpasličia koza či ovca a nemôžu chýbať ani obyvatelia hydinového dvora s názvom Noemova archa.

Viac ›
Diamant Rendezvénysátor
./files/other/2015.10.22.15.24.45_21_m.jpg

V krásnom nepárnom parku Hotela sa náchadza fixne inštalovaný vyhrievaný-klimatizovaný, elegantne vybavení eventový stan, ktorý je dokonalým miestom v rozlohe 300 m2. Dekoráciu vieme zabezpečiť podla požiadaviek a je to ideálne miesto na velkú oslavu. Eventový stan má kapacitu do 300 osôb.

Viac ›
Sári Csárda parkoló
./files/other/2015.10.22.15.42.17_22_m.jpg

  

Viac ›
Sári Csárda magyaros étterem
./files/other/2015.10.22.15.50.07_23_m.jpg

Pozývame vás teraz na špeciálne cestovanie a prejdite s nami späť do minulého storočia. Dovolte nám a príďte si pochutnať naše špeciality a užite si čas a krásu pripomínajúcich starých čias. Domáce chute v peci pečené dobroty a maďarské pohostenie čaká na našich milých hostí. Od pondelka do soboty vás očakávame so živou hudbou.

Viac ›
Sári Csárda tradicionális borospincéje
./files/other/2015.10.22.15.54.15_24_m.jpg

Naša tradičná vínna pivnica s historickou atmosférou rozochveje srdce každého návštevníka. Vínna pivnica s náladou zašlých čias je určená pre 20-80 osôb. Je to ideálne miesto na posedenie pri večeri, ochutnávku vín a rôznych oslav . Pivnicu Csárdy na želanie vieme aj uzatvoriť.

Viac ›
Sári Csárda Duna-parti terasza
./files/other/2015.10.22.16.00.24_25_m.jpg

Jedno z najoblúbenejších miest, kvôli blízkosti brehu Dunaja. Cez leto vás očakávame na našej terase so špecialitami pečenými v peci, kotlíkovými jedlami varenými na volnom ohni s kapacitou do 130 osôb, ktoré je zaručené a pôsobivé pre každého hosťa.

Viac ›
Kemencék
./files/other/2015.10.22.16.11.17_26_m.jpg

   

Viac ›
Duna-parti stég terasz
./files/other/2015.10.23.08.34.36_27_m.jpg

   

Viac ›
Zátonyi Duna-ág, vízi trambulinnal
./files/other/2015.10.23.09.14.57_28_m.jpg

    

Viac ›
Szigetköz

Ten, kto dnes zavíta na prekrásny Malý Žitný ostrov ? Szigetköz, obohatí sa o zážitky, ktoré lahodia oku, upokojujú dušu a poskytnú telu oddych. V srdci tohto nádherného kraja, na brehu Dunaja sa nachádza Diamant Hotel, Szigetköz****, skutočný klenot pre tých, ktorí majú radi prekrásne prostredie.

Viac ›
Külső vízparti esketések helyszíne
./files/other/2015.10.23.09.27.49_30_m.jpg

Aj vo Vašom živote nadíde Veľký deň, keď si navzájom sľúbite vernosť. Táto prekrásna slávnosť si vyžaduje dokonalé prostredie a my Vám v tomto radi poskytneme pomoc. Náš 5 hektárový park na brehu Dunaja je mimoriadne vhodný na uskutočnenie civilného sobáša a náš odborne kvalifikovaný a oduševnený personál urobí všetko preto,  aby sa táto úžasná slávnosť stala pre Vás nezabudnuteľnou.

Viac ›
Dunára néző panoráma finn szauna
./files/other/2015.10.23.09.49.07_31_m.jpg

   

Viac ›
Konferenciatermek
./files/other/2015.10.23.09.55.18_32_m.jpg

Je dokázané, že firemné podujatia zbližujú pracovníkov a obchodných partnerov. Náš hotel ponúka svojim milým hosťom nielen organizovanie konferencií, ale aj rôzne indoor a outdoor programy.
Poloha Hotela Diamant, Szigetköz**** a ponúkané služby ho robia vhodným pre uskutočnenie viacdňových tréningov a konferencií. Na tieto účely je v hoteli k dispozícii konferenčná sála s kapacitou okolo 300 osôb a tri menšie konferenčné miestnosti, každá s kapacitou 15 ? 30 osôb.

Viac ›
Óriás légvár

Organizácia jednej narodeninovej alebo meninovej oslavy  nie je lahká úloha. Ak chcete, aby sme bremeno z vašich ramien zobrali na starosť mi, aby váš byt zostal v celku a vaše dieťa malo nezabudnutelné zážitky, tak Diamant Hotel **** superior Conference, Spa & Family
Sú variabilné a zahŕňajú nasledovné programy na vyžiadanie: malovanie na tvár, tvarovanie balonov, kúzelník, skákanie a šmykanie na obrovskej šmykalke, vodná trampolína, DJ karaoke party s detskymi pesničkami, podla želaní, detský koncert na želanie, jedinečná dekorácia.

 

Viac ›
Donau Luxury Suite
./files/other/2015.10.23.10.28.22_34_m.jpg

Izba apartmánového typu je dokonalá pre tých, ktorí túžia po rozmaznávaní,
pohodlí, elegancii, príjemnom oddychu a romantike. Izba láka hostí príjemnými farbami, extrovnou okrúhlou posteľou a modernou kúpeľňou.

Viac ›
Prémium kategóriás szobák
./files/other/2015.10.23.10.39.10_35_m.jpg

Štandardná prémiová izba
Každá z exkluzívnych dvojposteľových izieb zariadených  v modernom štýle je vhodná aj na umiestnenie prístelky. Moderné izby, obnovené v roku 2010, sú vybavené francúzskymi alebo rozkladacími posteľami, disponujú balkónom a hostia si môžu vybrať aj izbu s výhľadom na Dunaj.

Premium Classic izba
Klasicky zariadená izba každého očarí pokojnou atmosférou a uchváti svojím elegantným, avšak dynamickým štýlom. Zaručuje pohodlné ubytovanie pre dve osoby, v prípade potreby je vhodná aj pre ubytovanie dieťaťa.

Viac ›
0